Közérdekű adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Homokbödöge Község Önkormányzata

8563 Homokbödöge, Kossuth utca 47.

Tel./Fax: 06-89/319-202

E-mail: onkormanyzat@homokbodoge.hu


Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal

8561 Adásztevel, Árpád utca 64.

Tel./Fax: 06-89/354-759

E-mail: adasztevel@adasztevel.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

Polgármester:

Farkas Árpád

Alpolgármester:

Rajkovics Attila

Képviselők:

György Balázs

Obermayer Rita

Lovászi Gábor

Jegyző:

Terelmes-Papp Judit

Ügyintézők:

Ügyintéző neve, tisztsége Feladatok
Terelmes-Papp Judit jegyző
Obermayer Józsefné pénzügyek
Sárközi Dorina szociális ügyek, hagyaték, népességnyilvántartás
Présinger Gábor munkaügyek, pénztár, adóügyek
Koller-Kardos Beáta ipar és kereskedelem
Kardos Anett anyakönyvvezető, iktatás
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Polgármester:

Farkas Árpád Tel.: 70/931-8584 E-mail: onkormanyzat@homokbodoge.hu
 

Jegyző:

Terelmes-Papp Judit Tel.: 30/487-9083 E-mail: onkormanyzat@homokbodoge.hu
 
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, és az ügyfélfogadási rend

Polgármester:

Farkas Árpád
Tel.: 70/931-8584 E-mail: onkormanyzat@homokbodoge.hu
Ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00 - 11.00
Szerda: 8.00 - 11.00
Csütörtök: 13.00 - 15.00

Jegyző:

Terelmes-Papp Judit
Tel.: 30/487-9083 E-mail: onkormanyzat@homokbodoge.hu
Ügyfélfogadási rendje:
Csütörtök: 7.30 - 12.00

Ügyintézők ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 7.30 - 16.00
Kedd: 7.30 - 12.00
Szerda: Ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök: 7.30 - 16.00
Péntek: 7.30 - 13.00
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Polgármester: Farkas Árpád 70/931-8584
Alpolgármester: Rajkovics Attila 70/236-4502
Képviselők: György Balázs 70/570-7416
Obermayer Rita 20/804-6650
Lovászi Gábor 70/502-3416
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Megnevezése: Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 8561 Adásztevel, Árpád utca 64.
Vezetője: Terelmes-Papp Judit jegyző
Telefon, fax: 06-89/354-759
Elektronikus levélcím: adasztevel@adasztevel.hu
Honlap: www.adasztevel.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő: Ügyfélfogadás szünetel
  Kedd:  8.00 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Szerda: 10.00 - 12.00; 12.30 - 15.30
  Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
  Péntek:  8.00 - 12.00

 
Megnevezése: Homokbödöge Óvoda
Székhelye: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 53.
Vezetője: Kelemenné Kovács Ildikó intézményvezető
Telefon: 30/940-6981
Elektronikus levélcím: hb.ovoda@freemail.hu
Ügyfélszolgálat: hétfő-péntek: 7.30-16.00

 
Megnevezése: Alapfokú Művészeti Iskola Homokbödöge
Székhelye: 8563 Homokbödöge, Jókai utca 6.
Vezetője: Bors Éva igazgató
Telefon: 06-89/353-945
Fax: 06-89/319-202
Elektronikus levélcím: muvisk@citromail.hu
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

"Hátrányos helyzetű homokbödögei gyermekekért" Közalapítvány

Jogállása: Közalapítvány
Alapító okirat bejegyzése: Pk. 60247/1994.
Székhelye: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 47.
Adószáma: 18917956-1-19
Bankszámlaszáma: 11748045-40085647
Kuratórium elnöke: Fagyal Ferencné Homokbödöge, Kossuth u. 98.
Kuratórium alelnöke: Papp Zoltánné Homokbödöge, Petőfi u. 9.
Kuratórium tagjai: Horváth Tiborné Homokbödöge, Jókai u. 1.
Felügyelő Bizottság elnöke: Lukács Katalin Homokbödöge, Arany J. u. 6.
Felügyelő Bizottság tagja: Pálffyné Süle Zsuzsanna Homokbödöge, Rákóczi u. 4.
Telefon, fax: 06-89/319-202
Elektronikus levélcím: onkormanyzat@homokbodoge.hu
 

"Homokbödögéért" Közalapítvány

Jogállása: Közalapítvány
Alapító okirat bejegyzése: Pk. 60094/2006.
Székhelye: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 47.
Adószáma: 19380812-1-19
Bankszámlaszáma: 11748045-20054049
Kuratórium elnöke: Németh István Homokbödöge, Rákóczi u. 8.
Kuratórium alelnöke: Csabai József Homokbödöge, Arany J. u. 6.
Kuratórium tagjai: ifj. Erdős Zoltán Homokbödöge, Jókai u. 17.
Felügyelő Bizottság elnöke: Rajkovics Attila Homokbödöge, Rákóczi. u. 5.
Felügyelő Bizottság tagjai: ifj. Károlyi László Homokbödöge, Szabadság u. 50.
  Tunner János Homokbödöge, Szabadság u. 13.
Telefon, fax: 06-89/319-202
Elektronikus levélcím: onkormanyzat@homokbodoge.hu
8/A. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Veszprém Megyei Kormányhivatal

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tel: 88/579-300

E-mail: torvenyesseg@vemkh.gov.hu

II. Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
  • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
  • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
  • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII.1.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Hivatkozás: Nyilvántartások

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések